Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
(RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk sp. z o.o., ul. Białowiejska 17, 06-100 Pułtusk;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą
się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@tbspultusk.pl
3Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi
administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz
administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną,
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w
siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu
przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w
oparciu o Państwa dane osobowe.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-13 10:07:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 13:27:43
  • Liczba odsłon: 53
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 109379]

przewiń do góry